Genom olika media påminns vi ständigt om de övergrepp som begås mot djur. Sverige tillhör de bättre av länder, men även här rapporteras ofta om hur illa djur behandlas i olika sammanhang. Ett exempel bland många är det lidande de utsätts för genom illegal jakt och skadeskjutningar. Orsakerna kan variera från ren grymhet, via empatibrist till okunskap och dumhet, men lagstiftningen till djurens skydd är tyvärr både tandlös och lamt tillämpad – alltså fortsätter problemen. EU-medlemskapet kanske förbättrade situationen i vissa delar av Europa, men svensk lagstiftning fick ta ett steg tillbaka, exempelvis i frågan om djurtransporter där flera djurskyddsorganisationer via TV belyst den oerhört grymma hantering som pågår. Fiskerinäringen är ett annat exempel på politisk oförmåga, då överfiske tillåts och fiskars livsvillkor försämras genom miljöförstöring och felaktiga fiskemetoder. Slutligen, men inte minst, måste konstateras att det kommersiella trycket samt det stadigt minskande levnadsutrymmet kontinuerligt försämrar djurens livsbetingelser.

Berit och Willy HeymanMånga människor är engagerade i arbetet med att förbättra situationen och tanken bakom vår stiftelse är att den i någon mån skall kunna bidra till det arbete som måste fortgå – oförtröttligt. Inom det lång- respektive kortsiktiga arbetet ser vi tre huvudområden:

Forskning för att djur skall få det bättre. Stiftelsen kommer inte att stöda projekt där djurförsök ingår.

Opinionsbildning som strävar mot att djur får ett bättre juridiskt skydd och att befintliga lagar verkligen tillämpas.

Direkt ingripande i djurs situation när de har det svårt. Exempelvis genom att hjälpa djur i nöd eller omhänderta för omplacering om det gått vilse eller utsatts för vanvård.

Tack alla djurvänner för att Ni finns!

Willy och Berit Heyman